Định hướng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2019
2019-09
2019-08
2019-07
2019-06
2019-05
2019-04
2019-03
2019-02
2019-01

Định hướng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2018
2018-12
2018-11
2018-10
2018-09
2018-07
2018-05-06
2018-01-02

Định hướng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2017
2017-12
2017-11
2017-10
2017-09
2017-08
2017-07
2017-06
2017-05
2017-04
2017-03      2017-03_Dinh-kem
2017-01-02      2017-01-02_Dinh-kem